Algemene voorwaarden gebruik website

Artikel 1.1 Op deze pagina onder de artikelen 2 - 3 vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website www.rt-training.be mag gebruiken (hierna te noemen: ‘onze website’). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt en dat u ermee instemt deze te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, moet u van het gebruik van onze website afzien. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen RT Training & Coaching en uzelf. Alle geschillen omtrent het gebruik, bezoek en de inhoud van de website alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 1.2 De artikelen 4 - 7 vermelden de voorwaarden die gelden voor iedere aanbieding, training, transactie of actie tussen RT Training & Coaching en een cliënt alsmede elke actie vanwege een cliënt ten opzichte van RT Training & Coaching en regelen tevens de voorwaarden inzake de toegang tot de trainingsruimte, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van enige dienst van RT Training & Coaching en/of door contactname met RT Training & Coaching wordt uitdrukkelijk door u erkent dat u met deze voorwaarden zal naleven. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen RT Training & Coaching en uzelf. Alle geschillen omtrent de dienstverlening sensu lato alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Intellectuele eigendomsrechten website & Acceptable use gebruik website

Artikel 2.1Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, videos, geluiden, software en/of andere materialen op deze website zijn eigendom van RT Training & Coaching of derde partijen. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, doch in alle gevallen alleen voor persoonlijke, informatieve doeleinden zonder enige verspreiding en op voorwaarde dat een copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor niet-persoonlijke en/of commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van RT Training & Coaching of derde partijen. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Artikel 2.2Copyright. RT Training & Coaching vertoont enkel media sensu lato op de website dewelke eigendom zijn van RT Training & Coaching, dan wel media dewelke vertoond mogen worden door RT Training & Coaching op basis van Creative Commons licenties door de rechthebbende, dan wel media die eigendom zijn van de producent van de producten dewelke door RT Training & Coaching worden gebruikt. Indien een inbreuk wordt vastgesteld door een rechtenhouder op de rechten inzake vertoonde media op www.rt-training.be, accepteert voormelde rechtenhouder en zijn eventuele volmachthouders expliciet dat een verzoek tot verwijdering van de inbreukmakende media de enige vordering is die rechthebbende kan instellen, met uitsluiting van enige andere vordering (vordering tot schadevergoeding, vordering tot verkrijging licentievergoeding, dan wel enige andere vordering). Voormeld verzoek tot verwijdering dient schriftelijk aan RT Training & Coaching te worden gericht, waarna RT Training & Coaching binnen de 7 werkdagen de media verwijdert dan wel een gemotiveerd antwoord geeft op voormeld verzoek tot verwijdering. De bezoeker van de website gaat expliciet akkoord dat tegen voormeld antwoord uitsluitend een gerechtelijke vordering tot verwijdering en/of mediatie openstaat, met uitsluiting van elke andere vordering sensu lato.

Artikel 2.3Acceptable use gebruik website

Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.1, mag U deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt, of kan veroorzaken, of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid van www.rt-training.be aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling uitvoeren op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RT Training & Coaching. Dit omvat:

  • schrapen
  • datamining
  • gegevensextractie
  • data harvesting
  • 'framing' (iframes)
  • Artikel 'Spinnen'

U mag deze website of een deel ervan niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te versturen of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RT Training & Coaching.

U mag geen rechtstreekse link plaatsen op uw al dan niet persoonlijke website naar onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating. Elke hyperlink naar onze website, die gebruikt maakt van een groepsselectie, van online of van deep-linking techniek, is strikt verboden. In ieder geval, dient elke link naar onze website, zelfs wanneer wij die toegestaan hebben, van uw website verwijderd te worden, wanneer wij dat vragen.

Waarborgen en garanties gebruik website

Artikel 3.1Deze website wordt gratis aangeboden "zoals het is" zonder enige expliciete of impliciete waarborgen of garanties. RT Training & Coaching geeft geen waarborgen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

Artikel 3.2Zonder afbreuk te doen aan voorgaande alinea, garandeert RT Training & Coaching niet:

  • dat deze website zal beschikbaar zijn
  • dat de informatie op deze website (tekst/grafiek/video of andere middelen) volledig en/of volledig juist is;
  • dat een bezoeker van de website geen andere interpretatie zou kunnen hebben dan bedoeld; In geval van twijfel van de bezoeker, dient deze zich telefonisch of schriftelijk te wenden tot RT Training & Coaching

Artikel 3.3Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een bepaalde materie, dient u RT Training & Coaching persoonlijk of schriftelijk te raadplegen.

U bent er zich bewust van dat wij in geen enkel geval de informaties, producten of diensten aangeboden door derden, op of via onze website, controleren.

trainingen RT Training & Coaching

Artikel 4.1Opdrachten tot trainingen bij RT Training & Coaching worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en RT Training & Coaching overeengekomen is.

Artikel 4.2RT Training & Coaching verbindt zich de met de klant overeengekomen training uit te voeren. De training betreft een inspanningsverbintenis naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4.3De klant verbindt zich voor de training de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de trainingen worden duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare hardcopy tarievenlijst op de locatie van RT Training & Coaching. Deze tarievenlijst is de enige tarievenlijst die RT Training & Coaching verbindt.

Artikel 4.4De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of ter plaatse aan RT Training & Coaching melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag RT Training & Coaching 50% van het honorarium voor de afgesproken training aan de cliënt aan te rekenen, met een minimum van 45 euro (tenzij de prijs van de training lager is, in welk geval de volledige prijs wordt aangerekend). Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de trainingsruimte aan komt, mag de verloren tijd ingekort worden op de training en toch het gehele afgesproken honorarium berekend worden.

Artikel 4.5Indien de cliënt een klacht heeft over de training of een product dan wel een klacht inzake de werking sensu lato van RT Training & Coaching, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan RT Training & Coaching met een opgave van de redenen van de klacht. Indien de klacht naar het oordeel van RT Training & Coaching gegrond is, wordt de training opnieuw en kosteloos uitgevoerd bij de klant die de klacht ingediend heeft, hetzij wordt de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de training toegestaan. Indien RT Training & Coaching en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechterlijke macht of een onafhankelijke mediator. De klant aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele actie sensu lato van welke aard - inclusief maar niet gelimiteerd tot : rechtzaken, ruchtbaarheid in welke vorm dan ook ten aanzien van derden, ... - met betrekking tot de training en/of klacht te nemen tenzij een klacht volgens dit artikel aan RT Training & Coaching werd gemeld binnen de vervaltermijn alsook de beoordeling van de klacht door RT Training & Coaching werd verkregen.

Behoorlijk gedrag RT Training & Coaching

Artikel 5.1De cliënt behoort zich in de trainingsruimte behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft RT Training & Coaching het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder verhaal.

Artikel 5.2Tijdens een training is het verboden te roken of te eten.

Artikel 5.3Huisdieren zijn niet toegelaten in de trainingsruimte tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van RT Training & Coaching.

Schadeloosstelling

Artikel 6.1RT Training & Coaching heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Artikel 6.2Schending van de artikelen 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 en/of 5.3 geven het recht aan RT Training & Coaching om een schadevergoeding te eisen van cliënt van 10x de waarde van de betreffende training, met een minimum van 200 EUR. In geval van schending van artikel 4.5 aanvaardt de cliënt tevens dat elke actie genomen in schending van de bepalingen van artikel 4.5 zal worden teruggedraaid door cliënt.

Artikel 6.2Schending van de artikelen 2.2 en/of 2.3 geven het recht aan RT Training & Coaching om een schadevergoeding te eisen van cliënt, bezoeker of eiser of de volmachthouder van voorgaanden van 500 EUR of gelijk aan de monetaire waarde van de vordering tot schadevergoeding, de vordering tot verkrijging licentievergoeding, dan wel van enige andere vordering ingesteld in schending van voormelde artikelen.

Cadeaubonnen

Artikel 7Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, deze worden niet in geld terug gegeven.

Ons contacteren

RT Training & Coaching
https://www.rt-training.be
Email contact

Dit document werd upgedate op 4 december 2021